Vietnamese      Chinese

CÔNG TRÌNH

1 - 6 / 6 Sản phẩm
Hiển thị  
C1 - Trạm khí hóa than lạnh 1 tại Hải Dương
C2 - Trạm khí hóa than tại Đà Nẵng
C3 - Lò sấy nằm tại Huế
C4 - Tháp sấy phun Hoàng Hà
C5 - Tháp sấy phun tại Hoàn Mỹ Vĩnh Phúc
C6 - Một số hình ảnh lò nung thi công tại Việt Nam